Inspreken

Je kunt een taal kiezen zodat je alleen nog uit te spreken woorden ziet in die taal.

 • Neem uitspraak op voor соджэ соджэ
 • Neem uitspraak op voor къэскӏухьыну сокӏуэ къэскӏухьыну сокӏуэ
 • Neem uitspraak op voor чыристан чыристан
 • Neem uitspraak op voor кӏуэрщӏэгъакъуэ кӏуэрщӏэгъакъуэ
 • Neem uitspraak op voor унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • Neem uitspraak op voor сыноуэн сыноуэн
 • Neem uitspraak op voor уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • Neem uitspraak op voor пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • Neem uitspraak op voor къэгъанэ къэгъанэ
 • Neem uitspraak op voor къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Neem uitspraak op voor лъэщӏ лъэщӏ
 • Neem uitspraak op voor узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Neem uitspraak op voor сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Neem uitspraak op voor дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Neem uitspraak op voor пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Neem uitspraak op voor унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Neem uitspraak op voor нэщӏыса нэщӏыса
 • Neem uitspraak op voor нэщӏысын нэщӏысын
 • Neem uitspraak op voor зегъасэ зегъасэ
 • Neem uitspraak op voor ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Neem uitspraak op voor удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Neem uitspraak op voor ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Neem uitspraak op voor нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Neem uitspraak op voor щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Neem uitspraak op voor удыгъэ удыгъэ
 • Neem uitspraak op voor хуэжэн хуэжэн
 • Neem uitspraak op voor щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Neem uitspraak op voor зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Neem uitspraak op voor лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Neem uitspraak op voor тепӏэн тепӏэн
 • Neem uitspraak op voor ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Neem uitspraak op voor пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Neem uitspraak op voor хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Neem uitspraak op voor псытекӏэ псытекӏэ
 • Neem uitspraak op voor фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Neem uitspraak op voor шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Neem uitspraak op voor уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Neem uitspraak op voor къэзэр къэзэр
 • Neem uitspraak op voor гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Neem uitspraak op voor зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Neem uitspraak op voor зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Neem uitspraak op voor хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Neem uitspraak op voor абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Neem uitspraak op voor ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Neem uitspraak op voor хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Neem uitspraak op voor хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Neem uitspraak op voor щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Neem uitspraak op voor хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Neem uitspraak op voor ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Neem uitspraak op voor цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ